top of page

Na jakiej podstawie działamy w czasie obostrzeń COVID-19 ?

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112) zarządza się, co następuje:

Pkt. 11. Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0, u nas 90.01.Z) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:

1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;

2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych;

3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

 

ORAZ

 

„Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych (PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej).

W Rozporządzeniu mowa jest w §6, że zakazuje się działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness

b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, ZAJĘĆ SPORTOWYCH lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Jeżeli siłownie, kluby i centra fitness mogą prowadzić działalność w formie zajęć sportowych – a więc zorganizowanych kursów, to tym bardziej szkoły tańca prowadzące zorganizowane kursy jako pozaszkolną formę edukacji mogą funkcjonować.

Rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

A w art.46b pkt 2 ustawy widnieje, że w rozporządzeniu można ustanowić CZASOWE OGRANICZENIE określonych zakresów działalności przedsiębiorców. Ograniczenie – a nie zakaz.

Konstytucja także zezwala na ograniczenie (i znowu – ale nie zakaz) wolności działalności gospodarczej w ustawie określającej zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej (który to stan klęski żywiołowej nie został oficjalnie ogłoszony) – art. 233 ust.3 Konstytucji RP.”

 

Pobrane z: Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka [https://www.facebook.com/1466082603469969/posts/3393199617424915/]

bottom of page