REGULAMIN ART ACADEMY

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze szkoły tańca prowadzonej przez:
Art Academy Spółka Cywilna Katarzyna Nowak, Konrad Ogórek
ul. Młyńska 5/4a
40-098 Katowice
NIP: 6342930403 (dalej: „Szkoła”).

 


ŚWIADCZENIE USŁUG


1. Świadczenie usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i opłacenia dowolnego karnetu.
2. Sprzedaż usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i opłacenia karnetu.
3. Klubowiczem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, może zostać przyjęta w poczet Klubowiczów za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
4. Umowy członkowskie mogą być zawierane na:
a. czas określony 28 dni lub 30 w zależności od karnetu, zwanej w dalszej części umowy miesiącem;
b. na czas nieokreślony (dotyczy tancerzy zespołów The Hoofers).
5. Klubowicz podlega prawom i obowiązkom wynikającym z wybranego rodzaju członkostwa.
6. Status Klubowicza uzyskuje się z momentem wykupienia karnetu w systemie WodGuru Art Academy, a co za tym idzie również akceptacją niniejszego Regulaminu, przy czym nie wcześniej niż po dokonaniu należnych płatności na rzecz Szkoły wynikających z obowiązującego w Szkole cennika, w terminach określonych umową.

7. Kupno wejścia jednorazowego, karnetu, składki zespołowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Art Academy.
8. Zajęcia realizowane są w każdym roku szkolnym od 1 września do 1 lipca zgodnie z grafikiem zajęć, wyłączając dni, w których wypadają: niepracujące święta państwowe i kościelne, ferie świąteczne, zimowe, i tzw. długie weekendy.
9. Klubowicz zobowiązuje się do terminowej zapłaty opłaty członkowskiej za dany okres rozliczeniowy.
10. Pierwsza rata miesięczna płatna jest w dniu zawarcia umowy i stanowi zapłatę za pierwszy miesiąc korzystania z usług Szkoły.
11. Płatności wynikające z tytułu umowy zawartej w systemie płatności miesięcznej Klubowicz zobowiązuje się dokonywać płatności z góry za kolejny miesiąc zajęć.
12. Karnet jest wykupywany na 4 kolejne tygodnie / 28 dni lub w karnecie OPEN na 30 dni. Kwota jest wyrównywana pod koniec trwania umowy w miesiącu czerwiec.
13. Każde zajęcia w których Klubowicz uczestniczy muszą być opłacone.
14. Opłaty należy uiścić na konto:
Art Academy Katarzyna Nowak
ING Nr. konta: 
32 1050 1214 1000 0097 3480 4199  

W treści wpisując: Imie i Nazwisko uczestnika + Nazwy opłacanych zajęć / Karnetu
Lub
Przez płatność internetową przez system WodGuru Art Academy;
15. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki w szatni zostanie pobrana opłata w wysokości 30 PLN.
16. Członkostwo w Klubie jest imienne i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
17. Niezależnie od powyższych postanowień, Klubowicz nie ma prawa do uczestnictwa w zajęciach w przypadku, gdy zalega z jakąkolwiek opłatą członkowską lub inną płatnością na rzecz Szkoły. W takiej sytuacji Szkoła jest zwolniona od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klubowicza do czasu uregulowania jego zadłużenia, w szczególności Szkoła ma prawo do niewpuszczenia Klubowicza na zajęcia.

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SZKOŁY TAŃCA (BEZPIECZEŃSTWO)


1. Regulamin Szkoły ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom.
2. Szkoła świadczy usługi w zakresie prowadzenia zajęć z tańca i akrobatyki.
3. Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do Szkoły, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
4. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe pomiędzy zajęciami.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
6. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.
7. Dzieci pozostają pod opieką rodziców do momentu rozpoczęcia zajęć przez instruktora oraz od momentu ich zakończenia.
8. Z pomieszczeń i urządzeń Szkoły Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Szkołą lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji.
9. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Szkoły.
10. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
11. W pomieszczeniach Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także całkowity zakaz przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
12. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.

 


FUNKCJONOWANIE W RAMACH SZKOŁY

 

1. Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
2. Niezależnie od przypadków wskazanych w Umowie, Szkoła ma prawo rozwiązać w formie pisemnej każdą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klubowicz rażąco narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu, tj.:
a. zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na niedopuszczalny;
b. swym niewłaściwym zachowaniem naraża innych Klubowiczów lub personel Szkoły na utratę zdrowia lub życia;
c. zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 21 dni.

3. Za wszelkie szkody z winy Klubowicza na terenie Szkoły, odpowiada Klubowicz.
4. Udostępnienie członkostwa osobom trzecim jest niedozwolone.

 


ODZIEŻ SPORTOWA


1. Klubowicz w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz ćwiczyć na boso, w skarpetkach, baletkach lub jazzówkach. Na podłogę baletową nie wchodzimy w butach. 
2. Na zajęciach z Akrobatyki obowiązkiem jest posiadanie spiętych włosów oraz brak jakiejkolwiek biżuterii m.in. kolczyki, pierścionki, łańcuszki. Na akrobatykę zakładamy skarpetki.

 


ZAJĘCIA GRUPOWE


1. Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
2. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać:
a. przez stronę internetową www.artacademy.info.
b. lub w recepcji Szkoły: osobiście oraz telefoniczne.
3. Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć przez system WODGURU ART ACADEMY lub telefonicznie. Po tym czasie wejście na zajęcia przepada.

4. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona.
5. Szkole przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy oraz łączenia grup po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klubowiczów przez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu lub poprzez system WODGURU ART ACADEMY.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z powodu niedyspozycji instruktora (wyjazd na zawody, choroba) po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klubowiczów przez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu lub poprzez system WODGURU ART ACADEMY.
7. W przypadku niedyspozycji instruktora, Szkoła ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach podczas zajęć.
8. W przypadku małej liczby osób w grupie, Szkoła ma prawo jednorazowo odwołać zajęcia. W takim przypadku osoby, które zgłosiły swoją obecność przysługuje prawo do skorzystania z innych zajęć z oferty Szkoły.

9. Zajęcia, które przepadają przez siłę wyższą nie z winy szkoły, np. święta, nie będą odrabiane, a opłata za nie nie będzie zwracana.

 

KARTY PARTNERSKIE MULTISPORT, OK SYSTEM, FIT PROFIT, FIT SPORT

1. Klubowicze posiadający karty partnerskie, są zobowiązani wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 30 zł. Zapłaty kaucji można dokonać online poprzez system Art Academy lub w recepcji szkoły. W razie nieobecności uczestnika na zajęciach​, nie odbicie karty lub nie wysłanie smsa wiąże się z pobraniem 15 zł z kaucji. Po wykorzystaniu kaucji na nieobecności należy ponownie wpłacić kaucje. W dowolnym momencie mogą Państwo również kaucję wypłacić.

2. Z kartami partnerskimi na zajęcia 1,15 oraz 1,5h obowiązuje dopłata. Więcej informacji w naszej aplikacji WODGURU ART ACADEMY oraz w recepcji szkoły.

 

GRUPY POKAZOWE THE HOOFERS

1. Tancerze zespołów reprezentacyjnych są zapisani na zajęcia według swoich planów treningowych, natomiast w aplikacji WodGuru zapisują się sami zarówno na treningi obowiązkowe jak i treningi dodatkowe.

2. Tancerze zespołowi rozpoczynają treningi 1 września każdego roku i tym samym jest to moment rozpoczęcia naliczania karnetu. W przypadku dołączenia tancerza do zespołów The Hoofers w późniejszym terminie po 1 września, karnet zaczyna się naliczać od dnia pierwszego treningu w.w. tancerza. 

3. Karnet Zespołów The Hoofers jest karnetem CIĄGŁYM, co oznacza, że po wykorzystaniu jednego karnetu w danym dniu, od kolejnego dnia jest naliczany następny karnet ( np. karnet kończy się 28 września, kolejny naliczany jest automatycznie przez system od 29 września). Służy to regularności i systematyczności w uczęszczaniu na treningi. 

4. Składka zespołowa wynosi 280 zł i obejmuje 20 wejść w ciągu 28 dni.

5. Składka zespołowa jest niezmienna bez względu na ilość wejść tancerza. 

6. Plan treningowy każdego tancerza gr. pokazowej jest rozpisany i skonsultowany według indywidualnych potrzeb tancerza z trenerem prowadzącym.

7. Każdy tancerz jest zobowiązany do przestrzegania swojego planu treningowego, aktywnego uczestnictwa w treningach repertuaru oraz ustalonych karnetem treningów uzupełniających. 

8. Tancerze zespołowi są zobowiązani zgłosić wcześniej swoją nieobecność podczas treningu repertuaru swojemu trenerowi prowadzącemu, a zajęcia przepadają. 

9. Przystąpienie do grup pokazowych wiąże się z obowiązkiem aktywnego uczestniczenia w konkursach, zawodach, występach zaplanowanych przez trenera prowadzącego.

10. Koszty związane z wyjazdami na konkursy, występy, festiwale (stroje, akredytacja, przejazd) oraz wpisowymi do federacji PFT/IDO ponoszą opiekunowie prawni/członkowie grup pokazowych.

11. Zajęcia, które przepadają przez siłę wyższą , np. święta, lub zawody/konkursy, nie będą odrabiane, a opłata za nie nie będzie zwracana.

12. Tancerz The Hoofers nie może być członkiem innej grupy lub szkoły, bez wiedzy i zgody trenera prowadzącego.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU WODGURU


1. Każdy Klubowicz ma dostęp do systemu internetowego WodGuru Art. Academy.
2. Każdy Klubowicz posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu WodGuru, w związku z czym Klubowiczowi nie wolno podawać swojego loginu lub hasła do systemu WodGuru innym Klubowiczom lub jakimkolwiek innym osobom.
3. System WodGuru przeznaczony jest do usprawnienia organizacji Szkoły oraz umożliwienia Klubowiczom korzystania ze wszystkich udogodnień Szkoły.
4. W systemie WodGuru Klubowicz uzyskuje informacje o:
a. posiadanych karnetach oraz datach ich wygaśnięcia;
b. treningach, w których Klubowicz uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył;
c. prowadzonej korespondencji w ramach systemu;
d. prowadzonych w ramach Szkoły treningach i zajęciach;
e. dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz przypisanych do konta źródłach płatności;
f. ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Szkołe lub trenera.
5. W ramach systemu WodGuru Klubowicz uzyskuje następujące uprawnienia:
a. wprowadzenie i modyfikacja danych dotyczących osoby Klubowicza;
b. przeglądanie oferty treningów i zajęć;
c. zapisywanie się na treningi i zajęcia;
d. dokonywanie płatności za karnety i treningi;
e. wypisywanie się z zajęć i treningów;
f. kontaktowanie się z trenerami, innymi Klubowiczami oraz osobami prowadzącymi zajęcia;
g. uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także zamknięcia Szkoły.
6. System WodGuru dostępny jest również w ramach aplikacji mobilnej, Klubowicz posiadający urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją WodGuru może zalogować się w ramach aplikacji danymi przypisanymi do jego konta w systemie, bez konieczności ponownej rejestracji.
7. Klubowicz zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Klubowiczowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje się w szczególności:
a. rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu;
b. nagminnego zapisywania się i wypisywania się z zajęć;
c. wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.

DANE OSOBOWE - RODO


Administratorem Danych Osobowych Klubowiczów jest Art Academy z siedzibą przy Ul. Młyńska 5/4a, 40-098 Katowice, posiadający NIP: 6342930403, z którym Klubowicz może skontaktować się listownie pod w/w adresem, mailowo pisząc na adres artacademy.dance@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem telefonu 518492495.
1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko, firmę, NIP, adres IP), dane adresowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane w postaci numeru rachunku bankowego (oraz instytucja finansowa – w przypadku dokonania płatności przelewem).
2. Dane osobowe Klubowiczów przetwarzane są w celu: zawierania umów oraz realizacji oferowanych przez Szkołe usług oraz ich rozliczenia; zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Szkoły; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole; ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami; archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności; a także w celach marketingowych i badania opinii publicznej.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta w wirtualnej platformie udostępnianej przez Klub pod adresem www.artacademy.info oraz zawarcia Umowy.
4. Dane osobowe Klubowiczów, będą przechowywane przez okres:
a. obowiązywania Umowy zawartej z Klubowiczem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Szkoły wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);
b. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Szkołe lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Szkoły, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Przy przetwarzaniu danych osobowych Klubowiczów, Szkoła przekazuje dane osobowe Klubowiczów podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Szkoły uczestniczących w wykonywaniu jego czynności i wspierających w świadczeniu usług (w tym drogą elektroniczną), tj. podmiotom świadczącym usługi sprzątania, usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmą informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Szkołe celach, o których mowa powyżej.
6. Klubowiczom, którzy przekazali WODGURU swoje dane osobowe przysługuje:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania swoich danych;
c. prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Szkoła będzie przetwarzała dane Klubowicza w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klubowicz uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 


REKLAMACJE


1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Szkołe, Klubowicz może złożyć w formie pisemnej w recepcji Szkoły, przesłać na adres Szkoły lub na adres poczty elektronicznej artacademy.dance@gmail.com.
2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Klubowiczowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 


POZOSTAŁE POSTANOWIENIA


1. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Szkołe, nie krótszym niż siedem dni od momentu udostepnienia Klubowiczom zmienionego Regulaminu.
Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez: wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji, bądź poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w systemie WodGuru, lub wysłanie nowej treści Regulaminu na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany przez Klubowicza przy zawieraniu Umowy.
2. Zmiany Regulaminu wiążą Klubowicza, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Klubowicz nie wypowie Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 25.08.2021 roku.