top of page

REGULAMIN ART ACADEMY

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze szkoły tańca prowadzonej przez:
Art Academy Spółka Cywilna Katarzyna Nowak, Konrad Ogórek
ul. Młyńska 5/4a
40-098 Katowice
NIP: 6342930403 (dalej: „Szkoła”).

 


ŚWIADCZENIE USŁUG


1. Świadczenie usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i opłacenia dowolnego karnetu.
2. Sprzedaż usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i opłacenia karnetu.
3. Klubowiczem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, może zostać przyjęta w poczet Klubowiczów za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
4. Umowy członkowskie mogą być zawierane na:
a. czas określony 28 dni lub 30 w zależności od karnetu, zwanej w dalszej części umowy miesiącem;
b. na czas nieokreślony (dotyczy tancerzy zespołów The Hoofers).
5. Klubowicz podlega prawom i obowiązkom wynikającym z wybranego rodzaju członkostwa.
6. Status Klubowicza uzyskuje się z momentem wykupienia karnetu w systemie WodGuru Art Academy, a co za tym idzie również akceptacją niniejszego Regulaminu, przy czym nie wcześniej niż po dokonaniu należnych płatności na rzecz Szkoły wynikających z obowiązującego w Szkole cennika, w terminach określonych umową.

7. Kupno wejścia jednorazowego, karnetu, składki zespołowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Art Academy.
8. Zajęcia realizowane są w każdym roku szkolnym od 1 września do 1 lipca zgodnie z grafikiem zajęć, wyłączając dni, w których wypadają: niepracujące święta państwowe i kościelne, ferie świąteczne, zimowe, i tzw. długie weekendy.
9. Klubowicz zobowiązuje się do terminowej zapłaty opłaty członkowskiej za dany okres rozliczeniowy.
10. Pierwsza rata miesięczna płatna jest w dniu zawarcia umowy i stanowi zapłatę za pierwszy miesiąc korzystania z usług Szkoły.
11. Płatności wynikające z tytułu umowy zawartej w systemie płatności miesięcznej Klubowicz zobowiązuje się dokonywać płatności z góry za kolejny miesiąc zajęć.
12. Karnet jest wykupywany na 4 kolejne tygodnie / 28 dni lub w karnecie OPEN na 30 dni. Kwota jest wyrównywana pod koniec trwania umowy w miesiącu czerwiec.
13. Każde zajęcia w których Klubowicz uczestniczy muszą być opłacone.


14. Opłaty należy uiścić na konto:
Art Academy S.C. Katarzyna Nowak, Konrad Ogórek
ul. Młyńska 5/4a
40-098 Katowice
NIP: 6342930403 

ING Nr. konta do przelewów: 73 1050 1445 1000 0092 5523 0063

W treści wpisując: Imie i Nazwisko uczestnika + Nazwy opłacanych zajęć / Karnetu
Lub
Przez płatność internetową przez system WodGuru Art Academy;


15. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki w szatni zostanie pobrana opłata w wysokości 30 PLN.
16. Członkostwo w Klubie jest imienne i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
17. Niezależnie od powyższych postanowień, Klubowicz nie ma prawa do uczestnictwa w zajęciach w przypadku, gdy zalega z jakąkolwiek opłatą członkowską lub inną płatnością na rzecz Szkoły. W takiej sytuacji Szkoła jest zwolniona od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klubowicza do czasu uregulowania jego zadłużenia, w szczególności Szkoła ma prawo do niewpuszczenia Klubowicza na zajęcia.

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SZKOŁY TAŃCA (BEZPIECZEŃSTWO)


1. Regulamin Szkoły ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom.
2. Szkoła świadczy usługi w zakresie prowadzenia zajęć z tańca i akrobatyki.
3. Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do Szkoły, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
4. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe pomiędzy zajęciami.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
6. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.
7. Dzieci pozostają pod opieką rodziców do momentu rozpoczęcia zajęć przez instruktora oraz od momentu ich zakończenia.
8. Z pomieszczeń i urządzeń Szkoły Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Szkołą lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji.
9. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Szkoły.
10. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
11. W pomieszczeniach Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także całkowity zakaz przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
12. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.

 


FUNKCJONOWANIE W RAMACH SZKOŁY

 

1. Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
2. Niezależnie od przypadków wskazanych w Umowie, Szkoła ma prawo rozwiązać w formie pisemnej każdą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klubowicz rażąco narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu, tj.:
a. zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na niedopuszczalny;
b. swym niewłaściwym zachowaniem naraża innych Klubowiczów lub personel Szkoły na utratę zdrowia lub życia;
c. zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 21 dni.

3. Za wszelkie szkody z winy Klubowicza na terenie Szkoły, odpowiada Klubowicz.
4. Udostępnienie członkostwa osobom trzecim jest niedozwolone.

 


ODZIEŻ SPORTOWA


1. Klubowicz w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz ćwiczyć na boso, w skarpetkach, baletkach lub jazzówkach. Na podłogę baletową nie wchodzimy w butach. 
2. Na zajęciach z Akrobatyki obowiązkiem jest posiadanie spiętych włosów oraz brak jakiejkolwiek biżuterii m.in. kolczyki, pierścionki, łańcuszki. Na akrobatykę zakładamy skarpetki.

 


ZAJĘCIA GRUPOWE


1. Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
2. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać:
a. przez stronę internetową www.artacademy.info.
b. lub w recepcji Szkoły: osobiście oraz telefoniczne.
3. Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć przez system WODGURU ART ACADEMY lub telefonicznie. Po tym czasie wejście na zajęcia przepada.

4. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona.
5. Szkole przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy oraz łączenia grup po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klubowiczów przez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu lub poprzez system WODGURU ART ACADEMY.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z powodu niedyspozycji instruktora (wyjazd na zawody, choroba) po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klubowiczów przez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu lub poprzez system WODGURU ART ACADEMY.
7. W przypadku niedyspozycji instruktora, Szkoła ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach podczas zajęć.
8. W przypadku małej liczby osób w grupie, Szkoła ma prawo jednorazowo odwołać zajęcia. W takim przypadku osoby, które zgłosiły swoją obecność przysługuje prawo do skorzystania z innych zajęć z oferty Szkoły.

9. Zajęcia, które przepadają przez siłę wyższą nie z winy szkoły, np. święta, nie będą odrabiane, a opłata za nie nie będzie zwracana.

 

KARTY PARTNERSKIE MULTISPORT

1. Klubowicze posiadający karty partnerskie, są zobowiązani wpłacić jednorazową kaucję zwrotną w wysokości 40 zł. Zapłaty kaucji można dokonać online poprzez system Art Academy lub w recepcji szkoły. W razie nieobecności uczestnika na zajęciach​, nie odbicie karty lub nie wysłanie smsa wiąże się z naliczeniem -20 zł na koncie. Po wykorzystaniu kaucji na nieobecności ( czyli jeśli na waszym koncie pojawi się -40 zł) należy ponownie wpłacić kaucje i konto wyzerować. W dowolnym momencie mogą Państwo również kaucję wypłacić.

2. Z kartami partnerskimi na zajęcia 1h, 1,15 oraz 1,5h obowiązuje dopłata 5 zł lub 10 zł w zależności od długości zajęć. Więcej informacji w naszej aplikacji WODGURU ART ACADEMY, cenniku oraz w recepcji szkoły.

 

GRUPY WYCZYNOWE THE HOOFERS

1. Tancerze zespołów reprezentacyjnych są zapisani na zajęcia według swoich planów treningowych, natomiast w aplikacji WodGuru zapisują się sami zarówno na treningi obowiązkowe jak i treningi dodatkowe.

2. Tancerze zespołowi rozpoczynają treningi 4 września 2023 roku i tym samym jest to moment rozpoczęcia naliczania karnetu. W przypadku dołączenia tancerza do zespołów The Hoofers w późniejszym terminie po 1 września, karnet zaczyna się naliczać od dnia pierwszego treningu w.w. tancerza. 

3. Karnet Zespołów The Hoofers jest karnetem CIĄGŁYM, co oznacza, że po wykorzystaniu jednego karnetu w danym dniu, od kolejnego dnia jest naliczany następny karnet ( np. karnet kończy się 28 września, kolejny naliczany jest automatycznie przez system od 29 września). Służy to regularności i systematyczności w uczęszczaniu na treningi. 

4. Składka zespołowa wynosi 280/300/350 zł i obejmuje 8/16/20 wejść w ciągu 28 dni w zależności od grupy.

5. Tancerz oraz Opiekun/Rodzic Tancerza wykupując karnet akceptuje Regulamin Akademii oraz wyraża zgodę na 10-miesięczna umowę świadczenia usług przez naszą Akademie oraz regularnego opłacania przez siebie karnetu w terminie od 4.09.2023 do 30.06.2024 roku. 

5. Składka zespołowa jest niezmienna bez względu na ilość wejść tancerza. 

6. Jeśli tancerz zalega z zapłatą opłaty członkowską lub inną płatnością na rzecz Szkoły przez okres dłuższy niż 21 dni, Szkoła jest zwolniona od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klubowicza do czasu uregulowania jego zadłużenia, w szczególności Szkoła ma prawo do niewpuszczenia Klubowicza na zajęcia.

7. Plan treningowy każdego tancerza gr. pokazowej jest rozpisany i skonsultowany według indywidualnych potrzeb tancerza z trenerem prowadzącym.

8. Każdy tancerz jest zobowiązany do przestrzegania swojego planu treningowego, aktywnego uczestnictwa w treningach repertuaru oraz ustalonych karnetem treningów uzupełniających. 

9. Tancerze zespołowi są zobowiązani zgłosić wcześniej swoją nieobecność podczas treningu repertuaru swojemu trenerowi prowadzącemu, a zajęcia przepadają. 

10. Przystąpienie do grup pokazowych wiąże się z obowiązkiem aktywnego uczestniczenia w konkursach, zawodach, występach zaplanowanych przez trenera prowadzącego.

11. Koszty związane z wyjazdami na konkursy, występy, festiwale (kostiumy, akredytacja, przejazd, nocleg) oraz wpisowymi do federacji PFT/IDO/ZTN/WADF ponoszą opiekunowie prawni/członkowie grup pokazowych.

12. Kostiumy i wszystkie rekwizyty do tańca pozostają własnością tancerzy, którzy są za nie odpowiedzialni.

13. Niezgłoszenie trenerowi prowadzącemu nieobecności na zawodach lub niezgłoszenie chęci dojazdu własnego na konkretne zawody, wiąże się z partycypacją w kosztach zawodów (wpisowe, transport, nocleg).

14. Zajęcia, które przepadają przez siłę wyższą , np. święta, lub zawody/konkursy, nie będą odrabiane, a opłata za nie nie będzie zwracana.

15. Tancerz The Hoofers nie może być członkiem innej grupy lub szkoły, bez wiedzy i zgody trenera prowadzącego.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU WODGURU


1. Każdy Klubowicz ma dostęp do systemu internetowego WodGuru Art. Academy.
2. Każdy Klubowicz posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu WodGuru, w związku z czym Klubowiczowi nie wolno podawać swojego loginu lub hasła do systemu WodGuru innym Klubowiczom lub jakimkolwiek innym osobom.
3. System WodGuru przeznaczony jest do usprawnienia organizacji Szkoły oraz umożliwienia Klubowiczom korzystania ze wszystkich udogodnień Szkoły.
4. W systemie WodGuru Klubowicz uzyskuje informacje o:
a. posiadanych karnetach oraz datach ich wygaśnięcia;
b. treningach, w których Klubowicz uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył;
c. prowadzonej korespondencji w ramach systemu;
d. prowadzonych w ramach Szkoły treningach i zajęciach;
e. dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz przypisanych do konta źródłach płatności;
f. ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Szkołe lub trenera.
5. W ramach systemu WodGuru Klubowicz uzyskuje następujące uprawnienia:
a. wprowadzenie i modyfikacja danych dotyczących osoby Klubowicza;
b. przeglądanie oferty treningów i zajęć;
c. zapisywanie się na treningi i zajęcia;
d. dokonywanie płatności za karnety i treningi;
e. wypisywanie się z zajęć i treningów;
f. kontaktowanie się z trenerami, innymi Klubowiczami oraz osobami prowadzącymi zajęcia;
g. uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także zamknięcia Szkoły.
6. System WodGuru dostępny jest również w ramach aplikacji mobilnej, Klubowicz posiadający urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją WodGuru może zalogować się w ramach aplikacji danymi przypisanymi do jego konta w systemie, bez konieczności ponownej rejestracji.
7. Klubowicz zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Klubowiczowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje się w szczególności:
a. rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu;
b. nagminnego zapisywania się i wypisywania się z zajęć;
c. wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE - RODO

 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego
też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


Administrator danych
Art Academy s.c. Katarzyna Nowak, Konrad Ogórek z siedzibą przy Ul. Młyńska 5/4a, 40-098 Katowice, posiadający NIP: 6342930403, z którym Klubowicz może skontaktować się listownie pod w/w adresem, mailowo pisząc na adres artacademy.dance@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem telefonu 518492495.

 

Inspektor danych osobowych
W przypadku wyznaczenia przez nas tego podmiotu, zostaniesz o tym poinformowany w tym miejscu.


Dane osobowe i prywatność
Jeśli zamierzasz założyć konto Użytkownika oraz korzystać usług, zostaniesz poproszony
o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu
i świadczeniem usług w nim oferowanych. Usługi te mogą polegać przede wszystkim na prowadzeniu Twojego
konta i udostępnianiu funkcji z nim związanych.

 

Cel przetwarzania


Prowadzenie serwisu www.artacademy.info

szczególności zapewnienie Tobie możliwości rezerwacji zajęć w Studio oraz możliwości zapisania się na nasz
newsletter. W ramach serwisu możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem dedykowanego
formularza kontaktowego, co ma pozwolić na bieżące odpowiadanie na Twoje potrzeby i wątpliwości.


Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności
promowanie naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na
naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. Dodatkowo, będziemy
wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszego Studia.


Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu – obejmuje to w


Podstawa przetwarzania danych:
W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:


– umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (art.
6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:
– dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy;

Skutek niepodania danych
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

– brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie,
– brak możliwości korzystania z usług Serwisu,


Możliwość cofnięcia zgody – w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


Profilowanie
W związku z Serwisem możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane
osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być
zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób
reklam usług.
Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki
prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.


Okres przetwarzania
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a
więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
(zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez
Serwis przez strony lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
– uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania
w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia
Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:
– dostępu do Twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– usunięcia lub
– ograniczenia przetwarzania,
– żądania przeniesienia danych do innego administratora.


A także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:


– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych
osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez
administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


Ciasteczka
Czym są pliki cookies ?

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki
(możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies).
Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje
konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.


Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
• obsługa logowania – weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje
w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące
połączenia,
• prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
• obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych
służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
• przedstawianie sprofilowanych ofert,
• statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.
Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych
W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane
Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).
Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
– Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
– Dostawca oprogramowania służącego do komunikacji
– Dostawca oprogramowania CRM
– Podmiot zapewnijący usługi markietingowe


Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej
W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii
Europejskiej.


Kontakt z Administratorem
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail: artacademy.dance@gmail.com.


REKLAMACJE


1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Szkołe, Klubowicz może złożyć w formie pisemnej w recepcji Szkoły, przesłać na adres Szkoły lub na adres poczty elektronicznej artacademy.dance@gmail.com.
2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Klubowiczowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 


POZOSTAŁE POSTANOWIENIA


1. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Szkołe, nie krótszym niż siedem dni od momentu udostepnienia Klubowiczom zmienionego Regulaminu.
Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez: wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji, bądź poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w systemie WodGuru, lub wysłanie nowej treści Regulaminu na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany przez Klubowicza przy zawieraniu Umowy.
2. Zmiany Regulaminu wiążą Klubowicza, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Klubowicz nie wypowie Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 25.08.2021 roku.

Polityka prywatności
bottom of page